ఊరి పురోహితుని విగ్రహం..మీరు ఆశ్చర్య పోయ

సాధారణంగా రాజకీయనాయకులకు విగ్రహాలు పెడుతూండటం చూస్తూంటాం. లేదా అంబేత్కర్ వంటి రాజ్యంగ కర్తలకు ఊరూరా విగ్రహాలు చూస్తాం..మహాత్ముడుకి విగ్రాహాలు ఉండటం గమనిస్తాం. కానీ ఓ పురోహితుడ

ఇంకా చదవండి

పురోహితం అంటే ఏమటి?

పౌరులుండేది పురం. అటువంటి పురం యొక్క హితం కోరేవాడు పురోహితుడు. పురోహితాన్ని మంత్రోచ్చారణతో నిర్వహించటం "పౌరోహిత్యం" .  హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం.. మనము ఏదైన ప

ఇంకా చదవండి