ఊరి పురోహితుని విగ్రహం..మీరు ఆశ్చర్య పోయే విషయం

సాధారణంగా రాజకీయనాయకులకు విగ్రహాలు పెడుతూండటం చూస్తూంటాం. లేదా అంబేత్క

Read More

పురోహితం అంటే ఏమటి?

పౌరులుండేది పురం. అటువంటి పురం యొక్క హితం కోరేవాడు పురోహితుడు. పురోహితాన

Read More